הערכות שווי נדל”ן – “מוקשים כלכליים” על פי תקן 13 IFRS – תקן דיווח כספי בינלאומי

האם יש בבעלותכם נדל”ן מניב שאומדן השווי ההוגן שלו מתבסס על היוון ההכנסות בלבד?חשוב לדעת ולהזהר!  ביצוע הערכת שווי הוגן על פי גישת שומה אחת ויחידה ללא הצלבה ו/או ביקורת עם גישת שומה אחרת לעיתים קרובות מביאה לערך נמוך מ”שווי השוק” – כך שהערכת השווי ההוגן לצורך המאזן, על פי גישה אחת  עלולה להביא לפגיעה […]